Thứ Sáu, 05/06/2020 01:08 SA
Tiếp tục đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện đạt kết quả cao nhất nhiệm vụ chính trị (*)
Thứ Ba, 12/06/2018 08:23 SA

(Trích phát biểu của đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại lễ kỷ niệm)

 

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, hôm nay, tỉnh ta long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết đánh giá, biểu dương khen thưởng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2018, nhằm đánh giá những kết quả nổi bật đã đạt được trong công tác xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2018 (nhân lễ kỷ niệm, tỉnh tổ chức trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến cho một số tập thể, cá nhân).

 

Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: NGỌC HÂN

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đại biểu, lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị cùng các điển hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước toàn tỉnh về dự lễ kỷ niệm hôm nay lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới phong trào thi đua yêu nước và luôn nhắc nhở các cấp, các ngành phải coi trọng công tác thi đua; Bác nhấn mạnh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Yên đã phát động, triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm”, phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Thi đua xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Doanh nghiệp Phú Yên hội nhập và phát triển”… Các phong trào thi đua nêu trên được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia.

 

Phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua có nhiều đổi mới, các phong trào thi đua yêu nước đều hướng tới việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, thúc đẩy sự phát triển sản xuất, kinh doanh của đơn vị… Nhiều phong trào đã mang lại kết quả to lớn, tạo khí thế phấn khởi, hăng say lao động sản xuất, kinh doanh trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, nhiều phong trào thi đua gắn với công tác xây dựng đảng bộ, chính quyền các cấp đã tạo hiệu quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

 

Nhiều gương điển hình tiên tiến trong các đợt thi đua được phát hiện, biểu dương và nhân rộng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua ngày càng phát triển.

 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được của các cấp, các ngành trong việc triển khai phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các tập thể và cá nhân tiêu biểu được tuyên dương khen thưởng ngày hôm nay. Xin gửi lời chúc mừng đến các tập thể, cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến tại buổi lễ hôm nay.

 

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá đúng mức những hạn chế, khuyết điểm, từ đó xác định giải pháp hiệu quả để khắc phục, đáng chú ý là:

 

+ Một số cơ quan, đơn vị chưa xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; chưa cụ thể các tiêu chí điển hình tiên tiến trên từng mặt công tác, cũng như tiêu chí về điển hình tiên tiến toàn diện.

 

+ Việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những gương điển hình chưa đồng bộ; chất lượng gương điển hình ở một số đơn vị chưa cao. Nhiều nơi xây dựng điển hình chủ yếu nhằm tuyên dương, lấy thành tích, mà chưa tạo được phong trào sâu rộng thúc đẩy mọi người học tập làm theo.

 

+ Công tác tuyên truyền, biểu dương điển hình ở một số địa phương, đơn vị chưa phong phú, kịp thời, chưa có chiều sâu, chưa trở thành hoạt động thường xuyên; các sáng kiến, bài học kinh nghiệm chưa được nhân rộng, chưa thực sự đổi mới trong công tác thi đua; công tác khen thưởng, động viên có lúc chưa kịp thời, thiếu thực chất…

 

Năm 2018, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tỉnh ta còn nhiều khó khăn, thách thức tác động không thuận đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trước những khó khăn, thách thức đó, việc phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước sẽ là động lực thúc đẩy việc thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018 và những năm tiếp theo. Nhân đây, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

 

- Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước, tạo điều kiện để phong trào thực sự trở thành ý thức và trách nhiệm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

 

- Từng cấp, từng ngành tiếp tục nghiên cứu, có giải pháp không ngừng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo thực chất, tránh phô trương, hình thức. Gắn công tác thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị như: thi đua phát triển kinh tế, thi đua xây dựng nông thôn mới, thi đua cải cách hành chính, thi đua thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh… Làm sao để thi đua trở thành việc thường xuyên, hàng ngày, gắn với từng công việc cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân.

 

- Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá, bình xét điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân thật cụ thể, phù hợp với từng phong trào thi đua và phù hợp với đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, từ đó làm cơ sở để bình xét, khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân thật sự xứng đáng (Việc tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân không xứng đáng sẽ tạo tác động ngược, tiêu cực đến phong trào thi đua. Làm cho tập thể, cá nhân thật sự xứng đáng (nhưng không được tôn vinh, khen thưởng) mất động lực thi đua; tạo không khí không tốt trong từng tổ chức, đơn vị và rộng hơn nữa là toàn xã hội. Như Bác Hồ từng nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài tuyên truyền”).

 

- Cần quan tâm hơn đến công tác sơ, tổng kết, phát hiện, bồi dưỡng và tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước. Khi đã phát hiện nhân tố điển hình tốt phải quan tâm đầu tư xây dựng, theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện để nhân tố điển hình tiếp tục phát triển, thực sự trở thành điển hình tiên tiến. Đặc biệt, công tác thi đua, khen thưởng phải hướng đến các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp.

 

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua các cấp, đảm bảo về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, có khả năng vận động, tổ chức các phong trào thi đua.

 

Thấm nhuần Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi tin rằng, trong thời gian tới toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh ta tiếp tục đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện đạt kết quả cao nhất nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, xây dựng quê hương Phú Yên ngày càng giàu đẹp.

 

-------

(*) Đầu bài do tòa soạn đặt

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek