Thứ Hai, 12/04/2021 23:33 CH
Nguồn cổ vũ to lớn để xây dựng quê hương, đất nước
Thứ Ba, 02/02/2021 07:00 SA

Trong niềm vui, tự hào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công rất tốt đẹp, Báo Phú Yên ghi nhận những tình cảm chân thành đối với Đảng, với nhân dân và bày tỏ quyết tâm trước các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ tới của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong tỉnh.

 

ĐỒNG CHÍ CAO THỊ HÒA AN, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH: Đại hội đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển

 

Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một sự kiện, một dấu mốc quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước. Đại hội nhiệm kỳ XIII của Đảng có thể nói là Đại hội của khát vọng dân tộc. Hơn bao giờ hết, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đặt nhiều kỳ vọng hết sức to lớn với Đại hội Đảng lần này.

 

Đại hội XIII của Đảng là Đại hội lần thứ 2 tôi được tham dự. Lần nào cũng vậy, trong tôi đều trào dâng cảm xúc thiêng liêng, tự hào, cùng niềm tin vững chắc vào Đại hội sẽ tạo ra luồng sinh khí mới, đưa đất nước phát triển thịnh vượng, hùng cường.

 

Sau 8 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp theo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra, đáp ứng kỳ vọng, lòng mong mỏi của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Là đại biểu tham dự Đại hội, tôi đánh giá rất cao sự chuẩn bị cũng như quá trình diễn ra Đại hội.

 

Trước Đại hội, việc lấy ý kiến trong các tầng lớp nhân dân được tổ chức rộng rãi, hòa quyện ý Đảng lòng dân, “lấy dân làm gốc”, qua đó, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, tâm huyết của nhân dân. Các ngày làm việc của Đại hội đã diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm trên tinh thần khoa học, cầu thị. Các đoàn đại biểu đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tham gia góp ý các văn kiện Đại hội một cách nghiêm túc, đầy tâm huyết; thảo luận trong không khí phấn khởi, sôi nổi, đoàn kết, thống nhất cao.

 

Thành công của Đại hội là nguồn cổ vũ to lớn để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cả nước, trong đó có Phú Yên, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, phát huy những thành tích đã đạt được, tranh thủ cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng đất nước, quê hương phát triển nhanh hơn và bền vững hơn.

 

Trong quá trình chuẩn bị, xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Phú Yên đã nghiên cứu, tiếp thu những vấn đề lớn được nêu trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, tập trung xuyên suốt là thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là trọng tâm, bảo vệ an ninh quốc phòng là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục.

 

ĐỒNG CHÍ ĐINH THỊ THU THANH, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY: Sớm cụ thể hóa, đưa nghị quyết vào cuộc sống

 

Đại hội XIII của Đảng được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh quan tâm theo dõi, đánh giá cao và đặt nhiều niềm tin, kỳ vọng. Thành công của Đại hội là nguồn cổ vũ to lớn để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cả nước, trong đó có Phú Yên, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, phát huy những thành tích đã đạt được, tranh thủ cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng đất nước, quê hương phát triển nhanh hơn và bền vững hơn.

 

Sau Đại hội Đảng toàn quốc và đại hội đảng các cấp, nhiệm vụ rất quan trọng là cụ thể hóa và đưa nghị quyết đi vào đời sống người dân. Việc này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt với quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị, nhất là phát huy vai trò của tập thể, người đứng đầu cấp ủy các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành những chủ trương, cơ chế, chính sách triển khai thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong các cấp, các ngành và toàn xã hội thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết đã đề ra.

 

Đối với công tác vận động nhân dân càng phải chú trọng và đổi mới mạnh mẽ, xây dựng lòng dân hướng về Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân. Cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương công tác dân vận của Đảng, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân sát với thực tiễn, có tính thuyết phục cao, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân.

 

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng theo hướng sát cơ sở, thực chất, hiệu quả hơn. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn hệ thống chính trị, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương; biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, các mô hình hay, việc tốt trong công tác dân vận…

 

ĐỒNG CHÍ HUỲNH LỮ TÂN, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, BÍ THƯ THÀNH ỦY TUY HÒA: Tạo niềm tin vững chắc, biến khát vọng thành hiện thực

 

Dõi theo Đại hội XIII của Đảng những ngày qua, tôi rất phấn khởi khi Đại hội đã thành công rất tốt đẹp, là một mốc son, đánh dấu bước phát triển mới của đất nước ta, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trải qua 13 kỳ đại hội, mỗi kỳ đại hội đánh dấu một bước phát triển, trưởng thành của Đảng và những thành tựu đạt được khẳng định mạnh mẽ tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin và tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của dân tộc, của nhân dân.

 

Ban Chấp hành Trung ương khóa mới vừa được Đại hội bầu là tập thể ưu tú về bản lĩnh, trí tuệ; có phẩm chất, năng lực, uy tín và là đại diện tiêu biểu cho khát vọng mãnh liệt vì mục tiêu đưa Việt Nam phát triển hùng cường, giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc. Những văn kiện mà Đại hội vừa thông qua rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước. Với những quyết sách hợp xu thế, ý chí tự cường, sự đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, sự nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân, tôi tin rằng chắc chắn mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao sẽ sớm thành hiện thực.

 

Hòa chung không khí phấn khởi về sự thành công của Đại hội, ngay sau Đại hội, Thành ủy Tuy Hòa sẽ tập trung lãnh đạo các tổ chức Đảng triển khai tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết, các văn kiện Đại hội, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân về kết quả Đại hội, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân; đồng thời phát động phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

 

Việc cần làm sau khi Đại hội XIII của Đảng kết thúc là các tổ chức đảng, cấp ủy, cơ quan, đơn vị thông báo nhanh kết quả, ý nghĩa thành công của Đại hội đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội một cách cụ thể, thiết thực; đưa khí thế thành công của Đại hội vào cuộc sống, vào trong từng việc làm của cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo phong trào thi đua mới. Có những chương trình, kế hoạch cụ thể trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện kịp thời, đồng bộ để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào cuộc sống.

 

HÀ MY (ghi)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek