Thứ Sáu, 24/09/2021 19:52 CH
Sắt son lời Bác dạy Bộ đội Biên phòng
Thứ Sáu, 23/08/2019 11:00 SA

Một ca tuần tra bảo vệ khu vực biên giới biển của Đồn Biên phòng Xuân Đài - Ảnh: XUÂN HIẾU

Ngày 25/8/1965, nhân kỷ niệm 20 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; theo yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình của cuộc kháng chiến lúc bấy giờ, Đội An ninh vũ trang Phú Yên, tiền thân của BĐBP Phú Yên ngày nay được thành lập. Đây là mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu sự ra đời của lực lượng BĐBP Phú Yên.

 

Thời gian đầu, lực lượng BĐBP được giao nhiệm vụ bảo vệ Cơ quan Tỉnh ủy và tham gia diệt ác phá kìm, sau đó và hiện nay là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển của tỉnh.

 

Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và rèn luyện, lực lượng BĐBP Phú Yên không ngừng lớn mạnh và trưởng thành; tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó máu thịt với nhân dân. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh, nhiệm vụ nào, cán bộ chiến sĩ BĐBP Phú Yên luôn đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Phát huy truyền thống

 

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trước yêu cầu mới của sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao cho lực lượng BĐBP là rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang.

 

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng; phát huy truyền thống của lực lượng BĐBP trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và những kết quả đạt được thời gian đầu của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong những năm qua, BĐBP tỉnh luôn chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác biên phòng.

 

Từ năm 2012 đến nay, Đảng ủy BĐBP giới thiệu 150 lượt đảng viên tham gia sinh hoạt ở 61 chi bộ thôn, khu phố ven biển; tham gia xây dựng, củng cố 7 tổ chức cơ sở đảng, 15 ban nhân dân thôn, 4 xã đoàn, 9 chi đoàn, 6 chi hội phụ nữ, 14 chi hội nông dân; 100% số thôn, khu phố khu vực ven biển đã xây dựng được quy ước, hương ước về đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; vận động xây dựng 136 nhà Đại đoàn kết, nhà Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng chục ngàn lượt đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn…

Đi đôi với thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, BĐBP tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng triển khai thực hiện có hiệu quả đề án Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới hải đảo giai đoạn 2013-2016 và giai đoạn 2017-2021.

 

Qua đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư ven biển; huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo, an ninh trật tự khu vực biên giới biển, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên địa bàn tuyến biên phòng.

 

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 6.200 tàu thuyền các loại với hơn 29.000 lao động, trong đó có khoảng 700 tàu cá công suất lớn với hơn 5.000 lao động thường xuyên đánh bắt xa bờ. Đây là lực lượng luôn có mặt nơi tuyến đầu Tổ quốc, là những “cột mốc sống” trực tiếp khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển.

 

Để phát huy vai trò lực lượng quan trọng này, BĐBP tỉnh cùng với cấp ủy, chính quyền các địa phương tuyên truyền, vận động thành lập và duy trì có hiệu quả hoạt động 71 tổ tự quản an ninh trật tự, 113 tổ sản xuất an toàn trên biển, 2 bến bãi an toàn. Đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình dòng họ, gia đình tự quản an ninh trật tự.

 

Từ các mô hình này, quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng ngàn nguồn tin có giá trị giúp BĐBP và các lực lượng chức năng đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo và làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển.

 

Ngoài ra, BĐBP còn tích cực tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị ở địa phương; tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

 

Chủ động trong mọi tình huống

 

Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ và thách thức đan xen. Các thế lực thù địch, phản động vẫn chưa từ bỏ âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra rất toàn diện và nặng nề.

 

BĐBP xác định, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy và Tư lệnh BĐBP, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị (khóa XII) vềchiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Theo đó tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu:

 

Chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá và dự báo chính xác tình hình, nhất là những diễn biến trên khu vực biên giới, biển đảo để chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh những giải pháp xử lý đúng đắn, phù hợp, không để phức tạp tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

 

Phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách của BĐBP trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc xây dựng, củng cố thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

 

Tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo, đổi mới nội dung, phương pháp, huấn luyện toàn diện và chuyên sâu, sát đối tượng, xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tinh thông về nghiệp vụ.

 

Chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Thực hiện tốt cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đềcao trách nhiệm”. Phát huy nội lực, khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, về địa hình, thời tiết, khí hậu, tích cực xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp, đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội.

 

Tích cực tham gia có hiệu quả các chương trình bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn, xây dựng hình ảnh tốt đẹp vềngười chiến sĩ quân hàm xanh, góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

 

Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: Đoàn kết, cảnh giác/ Liêm chính, kiệm cần/ Hoàn thành nhiệm vụ/ Khắc phục khó khăn/ Dũng cảm trước địch/ Vì nước quên thân/ Trung thành với Đảng/ Tận tụy với dân; nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện sẵn sàng chiến đấu, vượt lên khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, góp phần cùng Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và quần chúng nhân dân.

 

NGUYỄN NGỌC MINH

Chính ủy BĐBP Phú Yên

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek