Thứ Hai, 03/08/2020 16:58 CH
Nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng
Thứ Bảy, 29/06/2019 14:00 CH

Hát múa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI - Ảnh: XUÂN HIẾU

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong 30 năm qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tập trung cho công tác này và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

 

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Qua 30 năm xây dựng và phát triển, bằng quyết tâm chính trị cao nhất của toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân, đến nay Phú Yên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực, cơ bản thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo từ năm 2010.

 

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

 

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, để có được những thành tựu như ngày hôm nay có nhiều nguyên nhân, nhưng quan trọng nhất, đó là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ tỉnh, thể hiện cụ thể qua mỗi kỳ đại hội.

 

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh và từng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), trong 30 năm qua, công tác xây dựng Đảng luôn được Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng đặt lên hàng đầu, xác định đây là nhiệm vụ then chốt và ngày càng được coi trọng hơn. Trong đó tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là Nghị quyết 22, ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và triển khai thực hiện nghiêm túc. Qua đó đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng, gắn với xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

"Trong thời gian tới, công tác xây dựng Đảng tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các quy định của Đảng về sự nêu gương của lãnh đạo các cấp, nhất là người đứng đầu. Đồng thời thực hiện quyết liệt, tạo chuyển biến đột phá, mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết xử lý đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức trì trệ, nhũng nhiễu, tiêu cực. Chủ động công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất và năng lực; kịp thời củng cố, kiện toàn lãnh đạo các đơn vị, địa phương gắn với tiếp tục thực hiện chặt chẽ, hiệu quả chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 và Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, nhằm chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025...

 

Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt"

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Thực hiện Nghị quyết 22 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở coi trọng và đẩy mạnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ trương mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ nguồn của tỉnh và cán bộ chủ chốt các cấp; thường xuyên đẩy mạnh việc tổ chức thông tin tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế, gắn với việc phổ biến những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên các cấp tiếp cận, cập nhật và thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng. Các trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị, thường xuyên thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng cán bộ, đảng viên theo kế hoạch. Trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ hàng tháng, các cấp ủy thường xuyên phổ biến những vấn đề thực tiễn và lý luận mới, những bài viết đấu tranh chống lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; kịp thời phê bình, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, phai nhạt lý tưởng, bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ đưa nội dung học tập và làm theo gương Bác vào sinh hoạt thường kỳ; quy định các chi bộ không tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề 2 lần/năm thì không xếp loại chi bộ trong sạch, vững mạnh; đảng viên trong năm không có ý kiến tham gia tại các buổi sinh hoạt chi bộ thì không được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hàng năm các cấp ủy, chi bộ đều triển khai cho các đảng viên viết cam kết làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và không có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” suy thoái về đạo đức, phẩm chất…; cuối năm tiến hành kiểm điểm nghiêm túc và đề ra kế hoạch cụ thể để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã được kết luận qua kiểm điểm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy thành lập các tổ kiểm tra, giám sát tình hình sinh hoạt của các chi bộ, kịp thời chấn chỉnh những chi bộ sinh hoạt chưa đầy đủ, chưa đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy; đồng thời biểu dương, nhân rộng những chi bộ có cách thức sinh hoạt hay, hấp hẫn, chất lượng tốt.

 

Phát triển đảng viên đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng

 

Song song với giáo dục chính trị tư tưởng, để tăng cường sức trẻ, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, công tác phát triển đảng viên (PTĐV) luôn được các cấp ủy đảng đặc biệt quan tâm, chú trọng. Bằng nhiều hình thức như phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn, điều đảng viên đến những nơi chưa có đảng viên, chưa có chi bộ để xây dựng và phát triển tổ chức đảng; đẩy mạnh tiếp cận, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp ngoài quốc doanh để thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên….

 

Kết quả hàng năm công tác PTĐV đều đạt và vượt kế hoạch Tỉnh ủy đề ra. Trong đó, từ năm 2008-2018, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã kếp nạp gần 20.500 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên gần 40.000. Đồng thời thành lập mới 35 chi bộ thôn, buôn, khu phố, 90 chi bộ trường học, 88 chi bộ trạm y tế xã, phường, thị trấn; thành lập 15 chi bộ cơ sở và 4 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Riêng từ năm 2016 đến nay toàn tỉnh đã phát triển hơn 5.300 đảng viên mới. Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến cuối năm 2018, 100% thôn, buôn, khu phố, trạm y tế (xã, phường, thị trấn) và các trường học (từ mầm non công lập trở lên) trong tỉnh có chi bộ; 100% xã, phường, thị trấn thành lập đảng bộ cơ sở; 100% đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn có chi bộ quân sự. Tổng số đảng bộ cơ sở là 254, tăng 73 đảng bộ và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là 2.265 chi bộ, tăng 777 chi bộ so với năm 2008.

 

Bên cạnh đó, các cấp ủy cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các TCCSĐ và đảng viên; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên tinh thần “không có vùng cấm”. Từ năm 2008 đến nay đã thi hành kỷ luật 1.499 đảng viên vi phạm.

 

Cùng với thực hiện chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, nhất thể hóa chức danh cán bộ ở cơ sở, thu hút hàng trăm trí thức về công tác ở cấp xã và giải quyết số cán bộ chưa đủ chuẩn hóa nhưng chưa đủ tuổi, đủ năm công tác để nghỉ theo chế độ; các địa phương trong tỉnh cũng đã thực hiện nhất thể hóa bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND ở 60/112 xã, phường, thị trấn; nhất thể hóa bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở 11/112 xã, phường, thị trấn. Chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở nâng cao lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, trong giai đoạn (2008-2018), toàn tỉnh đã cử 1.513 cán bộ học cao cấp chính trị, 4.362 người học trung cấp chính trị và 1.013 người học sơ cấp chính trị…, tạo điều kiện để cán bộ cơ sở yên tâm công tác, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị.

 

 

XUÂN HIẾU

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek