Thứ Bảy, 20/07/2019 18:55 CH
Đoàn kết, phấn đấu xây dựng Sông Hinh phát triển mạnh mẽ
Thứ Ba, 03/04/2018 08:16 SA

Thị trấn Hai Riêng (huyện Sông Hinh) hôm nay - Ảnh: VĂN THÙY

Từ sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015-2020) đến nay, trong điều kiện còn không ít khó khăn thách thức, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Hinh đã phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

Những kết quả khích lệ

 

Nổi bật trong đầu tư phát triển kinh tế là tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện duy trì ở mức khá, tỉ lệ tăng bình quân hàng năm khoảng 13%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỉ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ ngày càng tăng(năm 2017, giá trị sản xuất ngành này chiếm khoảng 71,5% trong cơ cấu kinh tế) trong tổng giá trị sản xuất; cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển đổi đúng hướng. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt khoảng 21.000ha. Trong đó, cây lương thực 5.098ha, đạt 101,8% so với kế hoạch; cây sắn diện tích9.520ha, tăng 19% so với kế hoạch; cây mía diện tích 5.327,4ha, đạt 118,4% so với kế hoạch.

 

Trong những năm gần đây, huyện đã đầu tư kinh phí để xây dựng điểm một số mô hình sản xuất để phát triển ngành Nông nghiệp theo hướng bền vững hơn. Công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng chống cháy rừng thực hiện có hiệu quả, tỉ lệ độ che phủ rừng của huyện hiện nay đạt khoảng 38,7%.

 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt tiến độ đề ra; đã xây dựng thành công 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm Sơn Giang, Đức Bình Tây, Ea Ly và đang đề nghị công nhận mới xã Đức Bình Đông. Các xã còn lại cũng có sự chuyển biến tích cực, bình quân mỗi xã đạt 12,9 tiêu chí (tăng 2,8 tiêu chí so với năm 2015). Tỉ lệ hộ dân sử dụng điện và nước sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn đạt trên 98%. Thu nhập bình quân đầu người tính đến cuối năm 2017 đạt 26 triệu đồng/người/năm.

 

Thu ngân sách nhà nước năm 2017 vượt dự toán tỉnh giao. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng và ngày càng hoàn thiện hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

Về văn hóa - xã hội, sự nghiệp GD-ĐT, y tế có sự chuyển biến tốt. Tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 51,35%. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có mặt chuyển biến tốt hơn. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng và ngày càng hiệu quả. Năm 2017, tỉ hệ hộ gia đình được công nhận văn hóa đạt 87,25%; tỉ lệ thôn, buôn, khu phố văn hóa đạt 91,56%. Công tác giảm nghèo được chú trọng, bình quân hàng năm giảm khoảng 5%, tỉ lệ hộ nghèo toàn huyện hiện nay giảm còn 19,94%.

 

Về quốc phòng - an ninh, Sông Hinh là địa bàn được tỉnh xác định trọng điểm về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ ổn định an ninh trật tự địa phương. Làm tốt công tác kiểm soát địa bàn, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động tôn giáo trái pháp luật và ngăn chặn hoạt động của các đối tượng Fulro, Tin lành Đề Ga.

 

Song song đó, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm và chăm lo đúng mức. Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức quán triệt và cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyếtcủa Trung ương vàcủa Tỉnh ủy, nhất làNghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

 

Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo về số lượng, có chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong công tác cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chú trọng làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số có triển vọng. Công tác phát triển đảng luôn thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Hiện nay, Đảng bộ huyện có 30 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 17 đảng bộ và 13 chi bộ cơ sở, với khoảng 2.600 đảng viên; 100% thôn, buôn, trường học có chi bộ trực tiếp lãnh đạo. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảngđược chú trọng thực hiện tốt. Công tác dân vận của Đảng được tăng cường và ngày càng sâu sát cơ sở hơn, vai trò của già làng, người có uy tín, lực lượng cốt cán trong cộng đồng dân cư được phát huy. Huyện duy trì tốt quy chế lãnh đạo huyện tiếp xúc đối thoại với nhân dân và gặp gỡ già làng, người có uy tín ở các địa phương theo định kỳ.

 

Thực hiện tốt các giải pháp đột phá

 

Đạt được những thành tựu nêu trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ của tỉnh; sự năng động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự đoàn kết, cố gắng phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện. Đồng thời có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đã kịp thời đưa tin, phản ánh, quảng bá hình ảnh và những thành tựu đạt được của huyện đến bạn bè trong và ngoài tỉnh.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện cũng tự nhận thấy còn có những hạn chế và kết quả thực hiện chưa đạt được như mong muốn. Đó là chất lượng phát triển kinh tế chưa thật sự bền vững; một số tiềm năng lợi thế chưa được khai thác tốt; kinh tế nông nghiệp phát triển chậm, trình độ sản xuất còn thấp, thu nhập người nông dân còn thấp và thiếu ổn định. Kết quả thu hút đầu tư còn hạn chế. Công tác giảm nghèo chưa căn cơ, một bộ phận nhân dân đời sống còn khó khăn...

 

Từ nay đến năm 2020, Đảng bộ huyện xác định mục tiêu là tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng để đưa thị trấn Hai Riêng trở thành đô thị loại 4, xây dựng 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nângthu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 41 triệu đồng/người/năm.

 

Để đạt mục tiêu trên, Đảng bộ huyện xác định tập trung thực hiện 3 nhóm giải pháp đột phá chính.

 

Một là, tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; quan tâm nâng cấp chỉnh trang đô thị ngày càng văn minh, sạch đẹp, phấn đấu đến năm 2020, thị trấn Hai Riêng trở thành đô thị loại 4.

 

Hai là, tập trung tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tích cực đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp để nâng cao thu nhập cho người nông dân. Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

 

Ba là, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh. Trong đó chú trọng đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ và năng lực thực tiễn, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

 

Vấn đề quan trọng nhất là phải tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên - nhất là người đứng đầu, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp - trong công tác và đạo đức lối sống hàng ngày. Đây chính là động lực để động viên toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân ra sức đoàn kết, khắc phục khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII đã đề ra, ngày càng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

 

Huyện tập trung khai thác triệt để các tiềm năng

 

Sông Hinh có đất đai màu mỡ, nằm trong vùng có lượng mưa lớn nhất của tỉnh, có tài nguyên đa dạng và phong phú, thích hợp để trồng các loại cây công nghiệp ngắn và dài ngày cùng với nhiều loại cây ăn quả, là điều kiện thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp chế biến nông - lâm sản. Ngoài ra, việc sở hữu một số tài nguyên như sắt, đá, vàng sa khoáng… là điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong tương lai.

 

Bên cạnh đó, tài nguyên nước của các hồ thủy điện Sông Hinh, Sông Ba Hạ, Krông H’Năng và nhiều công trình thủy lợi rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Sông Hinh còn có nhiều phong cảnh đẹp, cảnh quan núi rừng tự nhiên phong phú, hấp dẫn, có tiềm năng để đầu tư tôn tạo phát triển du lịch… Với những tiềm năng và thế mạnh trên, Sông Hinh đang kêu gọi các nhà đầu tư đến khảo sát, đầu tư vào các lĩnh vực có triển vọng như du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, công nghiệp chế biến nông - lâm sản, phát triển kinh tế rừng, phát triển vùng nguyên liệu, xây dựng nhà máy chế biến hoa quả, nuôi cá nước ngọt…

 

NGUYỄN SÁU

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

Chủ tịch HĐND huyện Sông Hinh

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Phó Tổng biên tập phụ trách: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek