Thứ Hai, 18/06/2018 18:35 CH
Nâng cao chất lượng sinh hoạt, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh
Thứ Ba, 11/04/2017 08:31 SA

Gắn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW là góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh - Ảnh: THẠCH BÍCH

Chi bộ là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là nơi trực tiếp lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ và của cấp ủy cấp trên; là nơi trực tiếp phát hiện, bồi dưỡng, giáo dục, kết nạp, quản lý, phân công, kiểm tra công tác và sàng lọc đảng viên. Các hoạt động của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) chủ yếu diễn ra ở chi bộ, chất lượng của TCCSĐ phụ thuộc vào hoạt động của chi bộ. Do đó, chất lượng các chi bộ là yếu tố tạo nên chất lượng lãnh đạo của Đảng trong quá trình cách mạng, là uy tín của Đảng trước quần chúng nhân dân.

 

Nhiều chuyển biến tích cực

 

Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh có tác động rất quan trọng đối với việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những giải pháp rất quan trọng để xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh.

 

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh hiện có 50 TCCSĐ trực thuộc trong 52 doanh nghiệp và cơ quan Đảng ủy Khối. Trong đó có 35 chi bộ cơ sở và 77 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; 68 chi bộ trong doanh nghiệp Nhà nước và 43 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Những năm qua, Đảng ủy Khối luôn xác định việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của toàn Đảng bộ. Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành kế hoạch củng cố TCCSĐ và bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó nhấn mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhìn chung, đại đa số chi bộ thực hiện cơ bản tốt Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 2/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên, nhất là nội dung sinh hoạt được chi ủy chuẩn bị chu đáo, thiết thực hơn. Một số chi bộ đã nhận thức tốt và coi trọng sinh hoạt chuyên đề; nội dung sinh hoạt bám sát chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và tình hình trong doanh nghiệp; góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp.

 

Tuy nhiên, chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ vẫn còn thấp, bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Đó là chưa thực hiện đủ chế độ sinh hoạt thường lệ hàng tháng; nội dung sinh hoạt còn đơn điệu, mang nặng nhiệm vụ chuyên môn; công tác tổ chức, điều hành buổi sinh hoạt còn hình thức, đảng viên ngại phát biểu ý kiến, tinh thần tự phê bình, phê bình còn thấp, chưa phát huy được hết vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong tổ chức đảng; việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề còn lúng túng… Tất cả hạn chế này ảnh hưởng không tốt đến vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ trong doanh nghiệp.

 

Triển khai đồng bộ các giải pháp

 

Để tiếp tục phát huy những mặt ưu điểm và khắc phục hiệu quả các tồn tại, hạn chế nói trên nhằm nâng chất sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối, ngoài những nội dung cần phải thực hiện theo đúng Hướng dẫn 09-HD/BTCTW, thời gian tới, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối cần tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ một số giải pháp cơ bản.

 

Một là, không ngừng nâng cao nhận thức của chi ủy, chi bộ và đội ngũ đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, xem đây là giải pháp quan trọng hàng đầu trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trước tiên, chi ủy, các đồng chí trong chi ủy, bí thư chi bộ phải chủ động nghiên cứu, học tập để nhận thức đúng đắn vị trí và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, coi việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của TCCSĐ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mỗi đảng viên phải nhận thức sinh hoạt chi bộ là nơi phát huy cao trí tuệ của tập thể và bản thân bộc lộ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mình; là nơi để tổ chức Đảng giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát mọi cán bộ, đảng viên.

 

Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối mở chuyên mục “Thông tin sinh hoạt chi bộ” để giới thiệu hình ảnh, hoạt động, kinh nghiệm và các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của các chi bộ thuộc Đảng bộ Khối. Qua đó, cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí trong chi ủy, bí thư chi bộ học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ.

 

Hai là, nâng cao chất lượng chi ủy, nhất là kỹ năng lãnh đạo, cách thức điều hành sinh hoạt chi bộ và phương pháp công tác của bí thư chi bộ. Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ các mặt và vai trò, trách nhiệm của bí thư chi bộ, nhất là về công tác xây dựng Đảng; trong đó có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bí thư chi bộ, kỹ năng lãnh đạo, cách thức điều hành sinh hoạt chi bộ và phương pháp công tác của bí thư chi bộ. Việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng bí thư chi bộ nhằm hướng đến mục tiêu chung. Cụ thể là trong sinh hoạt, bí thư chi bộ phải biết khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần tham gia góp ý của đảng viên, phải chủ động lắng nghe, tiếp thu và vận dụng những ý kiến đúng đắn của đảng viên đối với nhiệm vụ của chi bộ, của doanh nghiệp. Trong quá trình sinh hoạt, bí thư chi bộ cần tạo môi trường dân chủ, cởi mở, thân thiện gần gũi, quan tâm chia sẻ… để mọi đảng viên được bộc bạch, bày tỏ chính kiến, suy nghĩ của mình, tránh tình trạng im lặng, không dám nói hoặc không có thời gian kịp suy nghĩ những vấn đề cần thiết trong khi sinh hoạt chi bộ. Đặc biệt, bí thư và cấp ủy cần công tâm không áp đặt ý kiến chủ quan của cá nhân vào sinh hoạt chi bộ. Mọi đảng viên khi tham gia sinh hoạt đều có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau, không nên cả nể, né tránh sẽ dẫn đến hiệu quả sinh hoạt thấp.

 

Ba là, duy trì, giữ vững nền nếp sinh hoạt định kỳ và tăng cường sinh hoạt chuyên đề; tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ. Tùy theo tình hình cụ thể ở doanh nghiệp, chi bộ nên thống nhất thực hiện sinh hoạt được tổ chức vào các ngày của tuần đầu hàng tháng (trường hợp đặc biệt không quá ngày 10 của tháng), việc sinh hoạt chi bộ có thể tổ chức vào thời điểm thích hợp, không ảnh hưởng đến công tác sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trước mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, chi ủy phải chuẩn bị kỹ nội dung; nội dung sinh hoạt phải thiết thực, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của chi bộ. Trong sinh hoạt, mỗi cán bộ, đảng viên phải trung thực, thẳng thắn trong phê bình, tự phê bình trên tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; kiểm điểm làm rõ các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với kiểm điểm, đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Tăng cường hình thức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề để nội dung sinh hoạt được phong phú, hấp dẫn, tránh xơ cứng, đơn điệu. Mỗi quý, chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất một lần; việc lựa chọn chuyên đề cần bám sát hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, tình hình thực tế ở doanh nghiệp, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và trình độ nhận thức của đảng viên. Nội dung sinh hoạt phải gắn với các vấn đề doanh nghiệp quan tâm cùng hướng đến mục đích chung trong hoạt động của tổ chức đảng và doanh nghiệp là sự tăng trưởng ổn định, bền vững của doanh nghiệp và xã hội, công tác xây dựng Đảng, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi ủy phân công những đảng viên có khả năng, điều kiện nghiên cứu, tập hợp tư liệu để chuẩn bị và trình bày trước chi bộ nhằm góp phần rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao khả năng diễn đạt, thuyết trình trước tập thể cho đảng viên. Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cấp ủy viên phải gương mẫu thực hiện tốt việc sinh hoạt đảng, tích cực đấu tranh phê bình và tự phê bình; đồng thời phải chịu sự kiểm tra, giám sát của chi bộ; nêu gương sáng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm.

 

Bốn là, tăng cường vai trò, trách nhiệm hướng về cơ sở của cấp ủy cấp trên. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối được phân công phụ trách TCCSĐ, các đồng chí đảng ủy viên cơ sở được phân công phụ trách chi bộ cần có kế hoạch hàng năm dành thời gian thích hợp để dự họp với chi bộ, ít nhất mỗi năm có từ 1-2 lần. Qua đó nắm bắt được các phát sinh khi thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, đề xuất các giải pháp phù hợp với thực tiễn. Đây cũng là thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng của cấp ủy viên cấp trên đối với tổ chức đảng cấp dưới…, góp phần xây dựng chi bộ, xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh.

 

TRẦN HỮU CẨM

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

 

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Phạm Thanh Phong
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (057) 3841519, (057) 3842488 - Fax: (057) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek