Thứ Tư, 20/06/2018 03:23 SA
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát
Thứ Ba, 28/02/2017 08:36 SA

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo quy chế - Ảnh: HOÀNG CHƯƠNG

Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy và UBKT các cấp trong tỉnh triển khai đồng bộ nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua đó đạt nhiều kết quả rất đáng khích lệ.

 

Chủ động tham mưu, triển khai hiệu quả

 

Phương hướng công tác kiểm tra, giám sát đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI xác định là “Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng về công tác kiểm tra, giám sát; triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và chương trình kiểm tra, giám sát của Trung ương, Tỉnh ủy. Tập trung kiểm tra việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp và những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm. Tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, gắn với việc kiểm tra khắc phục các sai phạm qua kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và xây dựng Đảng…”.

 

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát được UBKT các cấp chú trọng, tăng cường, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đó là, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát được cụ thể, thiết thực, đảm bảo phù hợp với tình hình nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; thường xuyên tăng cường tuyên truyền các nghị quyết, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động trong Đảng, trước hết trong cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất, bảo đảm thực hiện dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong toàn Đảng bộ; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Qua đó ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

 

Bên cạnh đó, UBKT các cấp trong tỉnh đã triển khai xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng kịp thời. Nhiều đơn vị đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy thành lập các đoàn (tổ) kiểm tra, giám sát để thực hiện Điều 30 Điều lệ Đảng và báo cáo sơ kết, tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng kịp thời phục vụ việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

 

Cấp ủy và UBKT các cấp đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và kế hoạch khắc phục tồn tại, khuyết điểm sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

 

UBKT các cấp có nhiều nỗ lực, tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng tương đối toàn diện, nhiều nhiệm vụ được chú trọng như kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; công tác giải quyết tố cáo đảng viên được thực hiện kịp thời, phục vụ cho bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Một số UBKT cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tham mưu, đề xuất cấp ủy quan tâm củng cố kiện toàn, bổ sung đủ số lượng ủy ban kiểm tra cấp mình, chú trọng luân chuyển cán bộ lãnh đạo ủy ban kiểm tra.

 

Gắn kiểm tra, giám sát với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

 

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được năm 2016; sang năm 2017, UBKT các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

 

Một là, tiếp tục triển khai, thực hiện Điều lệ Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; các quy định, quyết định của cấp trên. Đổi mới phương thức hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của tổ chức đảng và UBKT. Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm; xác định nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát phù hợp với yêu cầu lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, địa phương, đơn vị; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, mở rộng giám sát trên các lĩnh vực. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Rà soát tham mưu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy sửa đổi, bổ sung các quy trình kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy; đổi mới công tác quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị về công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường giám sát việc thực hiện kết luận sau các cuộc kiểm tra, giám sát.

 

Hai là, triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ của UBKT các cấp theo quy định Điều lệ Đảng. Chủ động khảo sát, nắm tình hình đảng viên và tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm. Đối với cán bộ, đảng viên cần tập trung về tư tưởng chính trị, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vềtăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện minh bạch tài sản và kê khai tài sản; các biểu hiện về quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện không đúng quy định về những điều đảng viên không được làm… Đối với tổ chức đảng, tập trung kiểm tra những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; có dấu hiệu vi phạm về lãng phí, tham nhũng, quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư, xây dựng cơ bản, về môi trường quản lý khai thác tài nguyên (đất, rừng, khoáng sản...).

 

Ba là, để hoàn thành tốt các nội dung trên, điều quan trọng và tiên quyết là phải tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đáp ứng yêu cầu “Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ; có phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao, có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan, sâu sát, thận trọng và ứng xử có văn hóa”. Với công việc có tính chất đặc thù, UBKT các cấp phải thường xuyên đổi mới công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt, bố trí, luân chuyển, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật để xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong tỉnh quyết tâm phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, luôn rèn luyện, công tác xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và nhân dân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 

CAO THỊ HÒA AN

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Phạm Thanh Phong
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (057) 3841519, (057) 3842488 - Fax: (057) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek