Thứ Tư, 21/10/2020 00:40 SA
Xây dựng đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra
Thứ Tư, 24/06/2020 06:38 SA

Một góc thị trấn Phú Thứ nhìn từ trên cao. Ảnh: THẾ HOAN

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào thời điểm toàn đảng bộ, dân và quân trong huyện đang ra sức thi đua lao động lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và 15 năm thành lập huyện. Huyện Tây Hòa vinh dự là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh. Đây là kết quả sự nỗ lực, phấn đấu của toàn đảng bộ, toàn dân cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên. Phương châm của đại hội lần này là: Dân chủ - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển, quyết tâm xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tập trung mọi nguồn lực đưa Tây Hòa lên tầm phát triển mới.

 

Mặc dù còn nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng nhiều yếu tố khách quan, lẫn chủ quan, tuy nhiên trong nhiệm kỳ qua, đảng bộ và nhân dân Tây Hòa đã đoàn kết, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra trên tất cả các mặt.

 

 

Bí thư Huyện ủy Tây Hòa Hồ Thị Nguyên Thảo.

Những thành tựu quan trọng

 

Trên lĩnh vực kinh tế, huyện tập trung triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đưa nền kinh tế huyện tiếp tục ổn định và phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỉ trọng ngành Nông nghiệp, tăng dần tỉ trọng ngành Công nghiệp và dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 27,4 triệu đồng (năm 2016) lên 45,6 triệu đồng (năm 2020).

 

Ngành Nông nghiệp đã được cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực, phát huy lợi thế so sánh gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được cả hệ thống chính trị thực hiện quyết liệt và đã trở thành huyện NTM đầu tiên của tỉnh, sớm hơn kế hoạch 2 năm. Đây là một kết quả xứng đáng, động viên khích lệ tinh thần của cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện Tây Hòa.

 

Công nghiệp và xây dựng duy trì được mức tăng trưởng khá. Thu hút vốn đầu tư phát triển, trong 5 năm đạt 10.955 tỉ đồng, tăng bình quân hàng năm 19,9%, trong đó có 19 dự án ngoài ngân sách, với tổng vốn 4.397 tỉ đồng, đã hoàn thành và đưa vào hoạt động 10 dự án. Kinh tế HTX phát huy, làm ăn có lãi; kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình có nhiều phát triển.

 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chú trọng; chỉ số cải cách hành chính của huyện được nâng lên.

 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền đạt kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính có chuyển biến tích cực. Tỉ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính giải quyết và trả kết quả đúng hạn 100% trên bản giấy, 94,6% trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

 

Bước vào Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Hòa đứng trước những thuận lợi cơ bản, nhưng cũng nhiều thách thức. Mục tiêu tổng quát trong giai đoạn 2020-2025 là: “Tiếp tục xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển bền vững; nâng cao chất lượng huyện NTM”.

 

Không khí rộn ràng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: TRẦN QUỚI

 

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện Tây Hòa cần có những giải pháp đồng bộ và toàn diện trên các mặt. Về kinh tế, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, phù hợp thực tiễn của địa phương để phát triển. Tập trung làm tốt công tác quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch và quản lý chặt chẽ quy hoạch để phát triển bền vững. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh. Huy động các nguồn lực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển mạnh các sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

 

Tây Hòa nâng cao chất lượng các tiêu chí của huyện NTM, xây dựng 100% số xã đạt xã NTM nâng cao, trong đó xã Hòa Tân Tây đạt xã NTM kiểu mẫu; xây dựng 3 khu dân cư kiểu mẫu gồm thôn Xuân Thạnh 2 (Hòa Tân Tây), thôn Vinh Ba (Hòa Đồng), thôn Mỹ Thạnh Tây (Hòa Phong) và mở rộng một số thôn thuộc các xã còn lại khi có điều kiện; xây dựng mỗi xã có ít nhất từ 2 vườn mẫu trở lên. Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

 

Về văn hóa - xã hội, tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục và đào tạo; thông tin truyền thông; khoa học công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa trở thành nền tảng tinh thần của xã hội. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”. Chú trọng công tác đào tạo nghề cho người lao động gắn với giải quyết việc làm ở địa phương và theo nhu cầu xã hội; đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

 

Địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chú trọng y tế dự phòng, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng ngừa dịch bệnh. Phấn đấu đến năm 2025, nâng tỉ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 90%.

 

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cần được đẩy mạnh. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị then chốt góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, đạo đức cách mạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí với tinh thần kiên trì, kiên quyết liên tục, quyết tâm chính trị cao.

 

Công tác dân vận của hệ thống chính trị hướng đến mục tiêu đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

 

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhiệm vụ củng cố quốc phòng - an ninh cũng quan trọng không kém, cần tập trung xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh.

 

Tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, toàn đảng bộ, dân và quân trong huyện đoàn kết, nhất trí, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Một số mục tiêu chủ yếu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025

 

- Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 74,1 triệu đồng.

 

- Phấn đấu thu hút tổng vốn đầu tư phát triển trong 5 năm khoảng 11.000 tỉ đồng.

 

- Thu ngân sách trên địa bàn năm 2025 đạt 200 tỉ đồng.

 

- Giữ vững, nâng cao chất lượng huyện đạt chuẩn NTM.

 

- Số doanh nghiệp tăng bình quân giai đoạn 2021-2025 là 20-30 doanh nghiệp/năm.

 

- Giữ vững phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; xóa mù chữ mức độ 2; nâng cao phổ cập giáo dục THCS mức độ 3.

 

- Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới (giai đoạn 2021-2025) bình quân giảm 1%/năm.

 

- Tỉ lệ lao động qua đào tạo năm 2025 đạt 80% so tổng số lao động toàn xã hội. Tỉ lệ lao động thất nghiệp trên địa bàn huyện năm 2025 là 1,5%.

 

- Năm 2025, tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trong nhân dân đạt 95% dân số.

 

- Năm 2025, tỉ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh đạt 100%.

 

- Tỉ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ vắc xin hàng năm đạt trên 97%.

 

- Giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

 

HỒ THỊ NGUYÊN THẢO

Bí thư Huyện ủy Tây Hòa

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek